۱۳۹۲ مهر ۲۷, شنبه

221

آدمها مثل سرزمین ها هستند...بعضی آفتابی اند و بعضی ابری ... بعضییخزده و سرد ،بعضی گرم وسوزان،برخی کویری..برخی دریایی...برخی کوهستانی...برخی صخره ای...برخی مردابی...برخی دشت...برخی خلوت وساکت،برخی شلوغ وپررفت و آمد...بعضی بزرگ...بعضی کوچک...(بعضی خوبه یا برخی؟)

***

 آدمها مثل سرزمین ها هستند... بعضی سرزمینها دیگران را به خود راه نمیدهند...رفت وآمدها راکنترل می کنند...مراقبند ونگران از جاسوسی ،از دشمنی...مرزها را می بندند...مرزهای بعضی اما زیاد جدی نیستند.در بعضیها  قانون ودربعضی هرج و مرج حا کم است.قانونهای بعضی سختگیرانه و بعضی سهلگیرانه ترند...دربعضی سرزمینها مذهب حاکم است در بعضی اخلاق، دربعضی لذت،در بعضی شادی...گاهی سرزمینها حقوق یکدیگر را به رسمیت نمیشناسند.گاهی به هم حمله می کنند...گاهی از مرزها میگذرند...

***

       آدمها مثل سرزمین ها هستند...گاهی از سرزمینی عبور می کنیم،گاهی در سرزمینی می مانیم،گاهی سرزمینی را دوست داریم ودر آن ساکن میشویم،گاهی دوستش نداریم و از آن دور می شویم...گاهی به سرزمینی سفر میکنیم وخاطرهءآن را همیشه با خود داریم وگاهی دلتنگش میشویم ...گاهی از سرزمینی می گریزیم وگاهی به سرزمینی پناه میبریم... در بعضی سرزمینها احساس امنیت میکنیم، در بعضی میترسیم....
.

***

    هر سرزمینی باید آزاد باشد  ،اما گاهی نیست...

      امروز از صب ...یا شاید دیشب گرما باریده از آسمون...ترسناک بودخیلی...
      

هیچ نظری موجود نیست: